top of page

4.11.2020

KOMPENZAČNÍ BONUS pro OSVČ a malé s.r.o.

Finanční správa spustila příjem žádostí o kompenzační bonus. Na webu Finanční správy naleznete formulář žádosti.

3.11.2020

Odklad EET  až do 31.12.2022

Ke dni 3. listopadu 2020 nabývá účinnosti novela zákona (zákon č. 449/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb.), která prodlužuje odklad EET až do 31. prosince 2022 jak pro subjekty, které spadaly do prvních dvou vln (tedy velkoobchod, maloobchod, stravovací a ubytovací služby), tak pro subjekty, které měly původně začít evidovat od 1. května 2020. Pozastavení se týká běžného, zjednodušeného i zvláštního režimu evidence tržeb.

 

Povinnost evidovat tržby tak vzniká subjektům (bez ohledu na to, do které fáze evidence tržeb spadají)

k datu 1. ledna 2023.

26.10.2020

KOMPENZAČNÍ BONUS pro OSVČ a malé s.r.o.

Poslanci dnes schválili obnovení kompenzačního bonusu ve výši 500 Kč / den pro OSVČ a společníky malých s.r.o. (s nejvýše dvěma společníky) s převažující činností podnikání v zavřených oblastech ekonomiky.

Návrh ještě projedná Senát a podepíše prezident, poté začne Finanční správa přijímat první žádosti.

 

Podmínkou čerpání kompenzačního bonusu bude převažující činnost podnikání v oboru, který byl přímo uzavřen v důsledku vládních restrikcí. Oproti jarním měsícům již nebude zkoumán souběh se zaměstnáním, ale pouze tzv. dominantní zdroj obživy za rozhodné období od 1. června do 30. září 2020 v některé z oblastí postižených vládními restrikcemi, např. v pohostinství, kultuře, sportu a dalších oblastech.

Vedle přímo zasažených podnikatelů budou moci o bonus požádat i podnikatelé z řad OSVČ a s.r.o., kteří jsou na přímo zavřené obory významně navázáni. Tato návaznost je dána buďto dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem (restaurace – dodavatel surovin), anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou (posilovna – fitness trenér). Klíčovou podmínkou přitom je omezení této navázané činnosti o nejméně 80 % za bonusové období.

15.10.2020

DAŇ Z PŘÍJMŮ - prominutí platby zálohy

Daňovým subjektům, u nichž převažující část příjmů v období od 1.6.2020 do 30.9.2020 bezprostředně pocházela z jedné nebo více činností vyjmenovaných v Rozhodnutí ministryně financí, které byly od 14. 10. 2020 zakázány nebo omezeny Usnesením vlády ČR č. 1021, a tuto skutečnost oznámí příslušnému správci daně, jsou prominuty zálohy na daň z příjmů splatné v období od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020. Více na: FS

15.10.2020

SILNIČNÍ DAŇ - platby záloh v roce 2020

Do 15.10.2020 má poplatník povinnost uhradit zálohy splatné 15. 4., 15. 7. a 15. 10. 2020.

 

Výjimku mají subjekty, u nichž převažující část (nadpoloviční) příjmů v období od 1.6.2020 do 30.9.2020 bezprostředně pocházela z jedné nebo více činností vyjmenovaných v Rozhodnutí ministryně financí a které byly od 14. 10. 2020 zakázány nebo omezeny Usnesením vlády ČR č. 1021, a tuto skutečnost oznámí příslušnému správci daně. U těchto vybraných subjektů byly zálohy na rok 2020 prominuty. Více na FS

Pro nákladní vozidla s největší povolenou hmotností nad 3, 5 tuny došlo pro zdaňovací období 2020 ke 25% snížení sazby silniční daně. Více na FS

12.10.2020

Nová krizová opatření přijatá vládou

Dne 12.10.2020 vláda svým Usnesením přijala nová krizová opatření, např. omezení hromadných akcí a provozu či omezení škol.

5.10.2020

Opatření v oblasti maloobchodu a služeb

Ministerstvo zdravotnictví ČR nařizuje mimořádné opatření v oblasti regulace provozu maloobchodu a služeb, a to s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření. 

26.9.2020

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ se ruší

Dne 26. září 2020 došlo ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětnou účinností pro případy, kdy byl vklad práva do katastru nemovitostí proveden v prosinci 2019 a později. Daň z nabytí nemovitých věcí se tedy již nebude vztahovat na ty případy, které budou předloženy s návrhem na vklad do katastru nemovitostí dne 26. září 2020 a později a také na případy, u nichž lhůta pro podání daňového přiznání uplynula od 31. března 2020. 

18.9.2020

OSVČ podání Přehledu za rok 2019 České správě sociálního zabezpečení

Dne 18.9.2020 je posledním dnem pro podání Přehledu OSVČ ČSSZ a současně je k tomuto dni splatný i doplatek pojistného. ePortál

1.9.2020

OSVČ platby záloh na zdravotní a sociální pojištění v roce 2020

Srpen byl posledním měsícem, za který vláda osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) odpustila zálohy na důchodové a zdravotní pojištění. 

První zálohy na pojištění, které má OSVČ povinnost uhradit, jsou zálohy na září 2020. 

U důchodového pojištění je záloha splatná od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se záloha platí a u zdravotního pojištění do 8. dne následujícího měsíce.

18.8.2020

DAŇ Z PŘÍJMŮ za rok 2019

Den 18.8.2020 je posledním dnem pro podání daňového přiznání fyzických i právnických osob za rok 2019 a současně je tento den splatná i daň.

3.8.2020

OSVČ podání Přehledu za rok 2019 zdravotní pojišťovně

Podání Přehledu OSVČ za rok 2019 bylo novelou zákona posunuto na 3.8.2020. Částka doplatku pojistného za rok 2019 je splatná nejpozději do 8 dnů po dni, kdy byl Přehled podán (nebo měl být podán).

bottom of page